Find Posts By Topic

Seattle Office of Arts & Culture Selects 2023-2024 Seattle Civic Poet Shin Yu Pai

2023-2024 Seattle Civic Poet Shin Yu Pai; Photo by James McDaniel

西雅圖藝術與文化辦公室選擇 2023-2024 西雅圖公民詩人:白欣玉

La Oficina de Arte y Cultura de Seattle ha seleccionado a la poeta ciudadana de Seattle 2023-2024: Shin Yu Pai

Văn Phòng Văn Hóa & Nghệ Thuật Seattle (Seattle Office of Arts & Culture) Chọn Nhà Thơ Nhân Dân Seattle (Seattle Civic Poet) Nhiệm Kỳ 2023-2024: Shin Yu Pai

Xafiiska Fanka & Dhaqanka ee Seattle wuxuu doortaay 2023-2024 Seattle Civic Abwaan: Shin Yu Pai

የሲያትል የስነ ጥበባት እና የባህል ቢሮ የ2023-2024 የሲያትል ሲቪክ ገጣሚ መርጧል: ሺን ዩ ፔይ (Shin Yu Pai)

시애틀 예술 문화국, 2023-2024년 시애틀 시민 시인으로 Shin Yu Pai를 선정하다

Seattle Office of Arts & Culture, Namili ng 2023-2024 Seattle Civic Poet: Shin Yu Pai


The Seattle Office of Arts & Culture (ARTS) in partnership with the Seattle City of Literature announces the selection of Shin Yu Pai as the incoming 2023-2024 Seattle Civic Poet. Pai is the fourth Civic Poet in the program’s history. 

The Seattle Civic Poet is a two-year residency and serves as a literary ambassador for Seattle. As Civic Poet Shin Yu Pai will serve as a cultural ambassador for Seattle’s rich, multi-hued literary landscape and will represent Seattle’s diverse cultural community.  

“As the first Asian American poet to serve in the Civic Poet role, I’m excited to collaborate with the diversity of Seattle’s cultural communities to create projects that celebrate expressions of poetry throughout our city. I see this opportunity as a powerful platform to amplify the work of the many talented poets living and working here together in our City of Literature. As the former Poet Laureate of The City of Redmond, I worked with the city to develop poetry-based public art projects and elevated poetry through curated public programming and outdoor activation of public spaces. I can’t wait to do the same for Seattle, and more.”

Shin Yu Pai

The role fosters community dialogue and engagement between the City, the public, and other artists, while celebrating the literary arts. Previous Civic Poets include Jordan Imani Keith (2019-22), Anastacia-Renee Tolbert (2017-19), and Claudia Castro Luna (2015-17). 

Shin Yu Pai is a Seattle-based poet and the author of 11 books, including most recently Virga (Empty Bowl, 2021). She is the recipient of awards from the City of Seattle’s Office of Arts & Culture, 4Culture, and The Awesome Foundation. She is a 2022 Artist Trust Fellow and was shortlisted in 2014 for a Stranger Genius Award in Literature. From 2015 to 2017, Shin Yu served as Poet Laureate for The City of Redmond. Her nonfiction writing has appeared in Atlas Obscura, Tricycle Magazine, YES! Magazine, NYTimes, Zocalo Public Square, Seattle Met, ParentMap, Seattle’s Child, International Examiner, and South Seattle Emerald. Her work has appeared in publications throughout the U.S., Japan, China, Taiwan, the UK, and Canada. 

Shin Yu is the writer, host, and producer of The Blue Suit – a podcast on Asian American stories for KUOW Public Radio, Seattle’s NPR affiliate station. The Blue Suit launched in July 2022 and is currently in production for a second season, which will begin releasing episodes in May 2023. 

New poetry books are forthcoming in 2023 from Empty Bowl Press and Blue Cactus Press. 

Launched in 2015, the Seattle Civic Poet program is inspired by the previous Poet Populist program instituted in 1999 by former Seattle City Councilmember Nick Licata. The goal of the Poet Populist program was to support the practice of literary arts, and democracy, and to promote local literary arts organizations to a general audience citywide. The Poet Populist program was discontinued in 2008. The Civic Poet program continues the legacy of the Poet Populist program by fostering community dialogue and engagement between the public and artists while celebrating the literary arts.  


西雅圖藝術與文化辦公室 (英文簡稱 ARTS) 與西雅圖文學城合作,宣布選擇白欣玉作為即將上任的 2023-2024 西雅圖公民詩人。白欣玉是該計畫歷史上的第四位公民詩人。
西雅圖公民詩人是一個為期兩年的任期,並擔任西雅圖的文學大使。作為公民詩人,白欣玉將為西雅圖豐富多彩的文學景觀擔任文化大使,並代表西雅圖多元化的文化社區。

「作為第一位擔任公民詩人角色的亞裔美國詩人,我很高興能與西雅圖多元化的文化社區合作,在整個西雅圖市創造能慶祝詩歌表達的計畫。有許多才華橫溢的詩人在我們的文學城裡生活和工作,我認為這個機會是一個可以發揚他們作品的強大平台。身為雷德蒙德市 (Redmond) 的前桂冠詩人,我與該市合作開展以詩歌為基礎的公共藝術計畫,並通過策劃公共節目和公共空間的戶外活動來提升詩歌。我等不及為西雅圖做同樣,甚至更多的事。

」 – 白欣玉

該角色除了會促進城市、公眾和其他藝術家之間的社區對話和互動,同時還會慶祝文學藝術。前任的公民詩人包括 Jordan Imani Keith (2019-22)、Anastacia-Renee Tolbert (2017-19) 和 Claudia Castro Luna (2015-17)。

白欣玉是居住在西雅圖的詩人,著有 11 本書,包括最近出版的Virga (Empty Bowl,2021 年)。她是西雅圖市藝術與文化辦公室、4Culture 和 The Awesome Foundation 的獲獎者。她也是 2022 年 Artist Trust Fellow (藝術家信託獎) 得主,並於 2014 年入圍 Stranger Genius Award (陌生人天才文學獎)。從 2015 年到 2017 年,欣玉擔任雷德蒙德市 (Redmond) 的桂冠詩人。她的非小說類作品曾出現在Atlas Obscura、Tricycle 雜誌,以及 YES! 雜誌、NYTimes、Zocalo Public Square、Seattle Met、ParentMap、Seattle’s Child、International Examiner 和 South Seattle Emerald。她的作品還出現在美國、日本、中國、台灣、英國和加拿大的出版物上。
欣玉是The Blue Suit的編劇、主持人和製作人,這是一個亞裔美國人故事的播客,為西雅圖 NPR 附屬電台 KUOW 公共廣播電台的節目。Blue Suit 於 2022 年 7 月推出,目前正在製作第二季,劇集將於 2023 年 5 月開始發布。

Empty Bowl Press 和 Blue Cactus Press 將於 2023 年出版新詩集。

西雅圖公民詩人計畫於 2015 年推出,其靈感來自前西雅圖市議員尼克利卡塔 (Nick Licata) 之前於 1999 年設立的一個 Poet Populist (詩人民粹主義) 計畫。詩人民粹主義計畫的目標是支持文學藝術和民主的實踐,並向全市普通民眾推廣當地的文學藝術組織。詩人民粹主義計畫於 2008 年終止。公民詩人計畫通過促進公眾與藝術家之間的社區對話和互動,同時慶祝文學藝術,延續了詩人民粹主義計畫的薪傳。


La Oficina de Artes y Cultura de Seattle (ARTS) en colaboración con Seattle, Ciudad de Literatura anuncia la selección de Shin Yu Pai como la nueva poeta ciudadana de Seattle para el periodo de 2023-2024. Shin Yu Pai es la cuarta poeta ciudadana galardonada en la historia del programa.

El programa de la poeta o el poeta ciudadano de Seattle comprende una residencia de dos años en donde la persona actúa como embajadora literaria de esta ciudad. Como poeta ciudadana, Shin Yu Pai será la embajadora cultural para el rico y colorido paisaje literario de Seattle y representará la diversidad cultural de esta comunidad.

“Al ser la primer poeta asiática-americana en tener este galardón, me emocionada poder colaborar con la diversidad de las comunidades culturales de Seattle para crear proyectos que celebren expresiones de poesía en toda nuestra ciudad. Veo esta oportunidad como una poderosa plataforma para amplificar el trabajo de muchos poetas talentosos que viven y trabajan aquí en nuestra Ciudad de Literatura. Como anterior poeta galardonada de la ciudad de Redmond, trabajé con la ciudad para desarrollar proyectos de arte público basados en la poesía y en elevar la poesía a través de la curaduría de la programación pública y la activación de los espacios públicos al aire libre. Me emociona poder hacer lo mismo para Seattle, además de muchas cosas más”.

Shin Yu Pai

Esta función fomenta el diálogo comunitario y el compromiso entre la Ciudad, el público y otros artistas, a la vez que celebra las artes literarias. Algunos de los poetas ciudadanos anteriores incluyen a Jordan Imani Keith (2019-22), Anastacia-Renee Tolbert (2017-19) y Claudia Castro Luna (2015-17).

Shin Yu Pai es una poeta de Seattle y autora de 11 libros, incluyendo el más reciente Virga (Empty Bowl, 2021). Ha ganado premios de la Oficina de Artes y Cultura de la Ciudad de Seattle, 4Culture y la Fundación Awesome. Fue becaria del fideicomiso del artista en 2022 y fue candidata en 2014 para el premio Stranger Genius de literatura. De 2015 a 2017, Shin Yu fue galardonada como poeta ciudadana de la Ciudad de Redmond. Sus publicaciones de no ficción han aparecido en Atlas Obscura, Triciclo Magazine, YES! Magazine, NYTimes, Zocalo Public Square, Seattle Met, ParentMap, Seattle’s Child, International Examiner, y South Seattle Emerald. Su trabajo ha aparecido en publicaciones en los Estados Unidos, Japón, China, Taiwán, Reino Unido y Canadá.

Shin Yu es escritora, presentadora y productora de The Blue Suit, un podcast sobre historias asiático-americanas para la estación de radio pública KUOW, estación afiliada a NPR de Seattle. The Blue Suit se lanzó en julio de 2022 y actualmente se está produciendo la segunda temporada para comenzar a transmitir sus episodios en mayo de 2023.

Vienen nuevos libros de poesía en 2023 por parte de Empty Bowl Press y Blue Cactus Press.

El programa de la o el poeta ciudadano de Seattle, que comenzó en el 2015, está inspirado en el anterior programa del poeta populista instituido en 1999 por el ex concejal de la ciudad de Seattle, Nick Licata. La meta del programa del poeta populista era apoyar la práctica de las artes literarias y la democracia y promover las organizaciones locales de artes literarias al público general en toda la ciudad. El programa del poeta populista fue descontinuado en 2008. El programa de la poeta o el poeta ciudadano continúa con el legado del programa del poeta populista al fomentar el diálogo de la comunidad y promover el compromiso entre el público y los artistas, y celebrar las artes literarias.


Văn Phòng Văn Hóa & Nghệ Thuật Seattle (ARTS) hợp tác với Văn Học Thành Phố Seattle thông báo việc chọn Shin Yu Pai là Nhà Thơ Nhân Dân Seattle nhiệm kỳ 2023-2024 sắp tới. Shin Yu Pai là Nhà Thơ Nhân Dân thứ tư trong lịch sử của chương trình.

Nhà Thơ Nhân Dân Seattle có nhiệm kỳ hai năm và đóng vai trò là đại sứ văn học cho Seattle. Với tư cách là Nhà Thơ Nhân Dân, Shin Yu Pai sẽ đóng vai trò là đại sứ văn hóa cho bối cảnh văn học phong phú, đa sắc thái của Seattle và sẽ đại diện cho cộng đồng văn hóa đa dạng của Seattle.

“Là nhà thơ người Mỹ gốc Á đầu tiên phục vụ trong vai trò Nhà Thơ Nhân Dân, tôi rất vui được cộng tác với các cộng đồng đa văn hóa ở Seattle để tạo ra các dự án tôn vinh các thể hiện thơ ca trên khắp thành phố của chúng ta. Tôi coi cơ hội này là một nền tảng mạnh mẽ để lan tỏa tác phẩm của nhiều nhà thơ tài năng đang sống và làm việc cùng nhau tại Thành Phố Văn Học của chúng ta. Với tư cách là nhà thơ từng đạt được danh hiệu Poet Laureate của Thành Phố Redmond, tôi đã làm việc với thành phố để phát triển các dự án nghệ thuật công cộng dựa trên thơ ca và nâng cao chất thơ thông qua chương trình công cộng được tuyển chọn và kích hoạt không gian công cộng ngoài trời. Tôi nóng lòng muốn làm điều tương tự cho Seattle và hơn thế nữa.”

Shin Yu Pai

Vai trò này thúc đẩy đối thoại cộng đồng và sự tham gia giữa Thành Phố, công chúng, và các nghệ sĩ khác, đồng thời tôn vinh nghệ thuật văn học. Các Nhà Thơ Nhân Dân trước đây bao gồm Jordan Imani Keith (2019-22), Anastacia-Renee Tolbert (2017-19) và Claudia Castro Luna (2015-17).

Shin Yu Pai là một nhà thơ ở Seattle và là tác giả của 11 cuốn sách, bao gồm gần đây nhất là Virga (Empty Bowl, 2021). Cô là người nhận giải thưởng từ Văn Phòng Văn Hóa & Nghệ Thuật của Thành Phố Seattle, 4Culture, và The Awesome Foundation. Cô ấy được trao giải thưởng Artist Trust Fellow năm 2022 và có tên trong danh sách đề cử cho giải thưởng Stranger Genius Award in Literature (Giải Thưởng Thiên Tài về Văn Học của báo The Stranger) năm 2014. Từ năm 2015 đến 2017, Shin Yu là nhà thơ phục vụ với chức danh Poet Laureate cho Thành Phố Redmond. Bài viết phi hư cấu của cô ấy đã xuất hiện trên Atlas Obscura, Tricycle Magazine, YES! Magazine, NYTimes, Zocalo Public Square, Seattle Met, ParentMap, Seattle’s Child, International Examiner, và South Seattle Emerald. Tác phẩm của cô đã xuất hiện trên các ấn phẩm khắp Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Vương Quốc Anh, và Canada.

Shin Yu là nhà văn, người dẫn chương trình và nhà sản xuất của The Blue Suit – một podcast về những câu chuyện của người Mỹ gốc Á cho KUOW Public Radio, đài liên kết NPR của Seattle. The Blue Suit ra mắt vào tháng 7 năm 2022 và hiện đang được sản xuất cho phần thứ hai, sẽ bắt đầu phát hành các tập vào tháng 5 năm 2023.

Các tập thơ mới sắp ra mắt vào năm 2023 từ nhà xuất bản Empty Bowl Press và Blue Cactus Press.

Ra mắt vào năm 2015, chương trình Nhà Thơ Nhân Dân Seattle được lấy cảm hứng từ chương trình Nhà Thơ Dân Túy (Poet Populist) trước đây do cựu Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Seattle Nick Licata thành lập vào năm 1999. Mục tiêu của chương trình Nhà Thơ Dân Túy là hỗ trợ việc thực hành nghệ thuật văn học và dân chủ, đồng thời quảng bá các tổ chức nghệ thuật văn học địa phương đến với khán giả chung trên toàn thành phố. Chương trình Nhà Thơ Dân Túy đã ngừng vào năm 2008. Chương trình Nhà Thơ Nhân Dân tiếp tục di sản của chương trình Nhà Thơ Dân Túy bằng cách thúc đẩy đối thoại cộng đồng và sự tham gia giữa công chúng và các nghệ sĩ trong khi tôn vinh nghệ thuật văn học.


Xafiiska Fanka & Dhaqanka Seattle (ARTS) oo kaashanaya Magaalada Seattle ee Suugaanta ayaa ku dhawaaqaya doorashada Shin Yu Pai inuu yahay abwaanka soo socda ee Seattle 2023-2024. Shin Yu Pai waa gabyaagii afraad ee taariikhda barnaamijka.

Barmaanijka Seattle Civic Poet waa degenaansho laba sano ah wuxuuna u adeegaa sidii safiir suugaaneed ee Seattle. Gabayaaga madaniga ahaan, Shin Yu Pai wuxuu u adeegi doonaa safiir dhaqameedka Seattle ee hodanka ah, muuqaalka suugaaneed ee midabka badan wuxuuna matali doonaa bulshada dhaqamada kala duwan ee Seattle.

“Anigoo ah gabayaagii ugu horreeyay ee Aasiyaan Ameerikaan ah ee u adeega doorka Abwaanka Madaniga ah, aad ayaan ugu faraxsanahay in aan la shaqeeyo kala duwanaanshaha bulshooyinka dhaqanka Seattle si aan u abuuro mashaariic u dabaaldagaya tibaaxaha gabayada ee magaaladayada oo dhan. Waxaan fursaddaan u arkaa inay tahay madal awood leh oo aan ku xoojin karo shaqada abwaannada badan ee kartida leh oo ku nool kana shaqeeya halkan si wadajir ah Magaaladeena Suugaanta. Anigoo ah Gabayaagii hore ee Magaalada Redmond, waxaan kala shaqeeyay magaalada si aan u horumariyo mashaariicda faneed ee ku salaysan gabayada iyo gabayada sare iyadoo loo marayo barnaamijyo dadweyne oo la soo xulay iyo hawlgelinta bandhigyada bannaanka ee goobaha dadweynaha. Ma sugi karo inaan sidaas oo kale u sameeyo Seattle, iyo in ka badan. ”

Shin Yu Pai

Doorku wuxuu kobciyaa wada-hadalka bulshada iyo ka-qaybgalka u dhexeeya Magaalada, dadweynaha, iyo fannaaniinta kale, iyadoo loo dabaaldegayo fan suugaaneedka. Gabayaaga hore ee Madaniga ah waxaa ka mid ah Jordan Imani Keith (2019-22), Anastacia-Renee Tolbert (2017-19), iyo Claudia Castro Luna (2015-17).

Shin Yu Pai waa gabayaa fadhigiisu yahay Seattle iyo qoraaga 11 buug, oo uu ku jiro kii ugu dambeeyay Virga (Bowl Madhan, 2021). Iyadu waa mid heshay abaal-marinnada Xafiiska Fanka & Dhaqanka ee Magaalada Seattle, 4Dhaqanka, iyo Mu’asasada Awesome. Iyadu waa Saaxiib Farshaxaniisto La-aaminsan yaghay 2022 (Artist Trust Fellow) waxaana lagu daray liiska 2014 ee Abaalmarinta Genius Award ee Suugaanta. Markii laga soo bilaabo 2015 ilaa 2017, Shin Yu wuxuu u shaqeeyay Abaalmarinta Abwaanka ee Magaalada Redmond. Qoraalkeeda khayaaliga ah ayaa ka soo muuqday Atlas Obscura, Tricycle Magazine, HAA! Magazine, NYTimes, Zocalo Public Square, Seattle Met, ParentMap, Seattle’s Child, Examiner International, iyo South Seattle Emerald. Shaqadeedu waxay ka soo muuqatay daabacaad US (Mareykanka) oo dhan, Japan, China, Taiwan, UK, iyo Canada.

Shin Yu waa qoraa, martigeliye, iyo soo saare The Blue Suit – muuqaal ku saabsan sheekooyinka Aasiyaanka Ameerikaanka ee KUOW Public Radio, saldhigga xiriirka NPR ee Seattle. Suit Buluugga ah ayaa la bilaabay Luulyo 2022 wuxuuna hadda ku jiraa wax soo saarkiisa xilli labaad, kaa soo bilaabi doona sii deynta qaybaha Maajo 2023.

Buugaag cusub oo gabayo ah ayaa ka soo baxaya 2023 ka Empty Press iyo Blue Cactus Press.

Waxaa la bilaabay 2015, barnaamijka Abwaanka Madaniga ah ee Seattle waxaa dhiirigeliyay barnaamijkii hore ee Abwaan Populist ee uu aasaasay 1999-kii xubin hore oo Golaha Magaalada Seattle ah Nick Licata. Hadafka barnaamijka Populist Abwaanku wuxuu ahaa in la taageero ku dhaqanka fanka suugaanta, iyo dimoqraadiyada, iyo in kor loo qaado ururada fanka suugaanta maxaliga ah si ay u daawadaan guud ahaan magaalada oo dhan. Barnaamijkii Abwaan Populist waxa la joojiyay 2008dii. Barnaamijka Abwaanka Madaniga ah wuu sii wadaa dhaxalkii laga dhaxlay barnaamijka Abwaanka caanka ah isaga oo kobcinaya wada-hadalka bulshada iyo ka qaybgalka dadweynaha iyo fannaaniinta iyadoo loo dabaaldegayo fanka suugaanta.


የሲያትል የስነ ጥበባት እና የባህል ቢሮ (ARTS) ከሲያትል የስነ-ጽሁፍ ከተማ ጋር በመተባበር ሺን ዩ ፔይን እንደ መጪው የ2023-2024 የሲያትል ሲቪክ ገጣሚ መመረጧን ያስታውቃል። ሺን ዩ ፔይ በፕሮግራሙ ታሪክ ውስጥ አራተኛዋ የሲቪክ ገጣሚ ናት።

የሲያትል ሲቪክ ገጣሚ የሁለት አመታት የነዋሪነት ፈቃድ ነው እና ለሲያትል የስነ-ጽሁፍ አምባሳደር ሆና ታገለግላለች። እንደ ሲቪክ ገጣሚ፣ ሺን ዩ ፔይ ለሲያትል የበለፀገ፣ በብዝሃነ-ቀለም ያሸበረቀ የስነ-ጽሁፍ ገጽታ የባህል አምባሳደር ሆና እና የሲያትልን ልዩ ልዩ ባህላዊ ማህበረሰብን ወክላ ታገለግላለች።

“እንደ የመጀመሪያዋ ኤሽያዊት አሜሪካዊት ገጣሚ በሲቪክ ገጣሚ ሚና ውስጥ ሳገለግል፣ በመላ ከተማችን ውስጥ የግጥም አገላለጾችን የሚያከብሩ ፕሮጀክቶችን ለመፍጠር ከተለያዩ የሲያትል የባህል ማህበረሰቦች ጋር በመተባበሬ ደስተኛ ነኝ። በሥነ ጽሑፍ ከተማችን ውስጥ አብረው የሚኖሩ እና የሚሰሩትን የብዙ ጐበዝ ባለቅኔ ገጣሚዎች ሥራ ለማጉላት ይህንን እድል የማየው እንደ አንድ ኃይለኛ መድረክ ነው። እንደ የቀድሟ የሬድሞንድ ከተማ ገጣሚ ባለቅኔ ተሸላሚ፣ ከከተማዋ ጋር በቅኔ ላይ የተመሰረቱ የህዝብ የኪነ ጥበብ ፕሮጄክቶችን በማዳበር እና ተበጃጅተው በተዘጋጁ የህዝብ ፕሮግራሞች በኩል ግጥሞችን ከፍ እንዲሉ እና ከቤት ውጭ ያሉ የህዝብ ቦታዎችን እንዲነቃቁ በማድረግ ሰርቻለሁ። ለሲያትል ይህንንና ተመሳሳይ ነገር፣ እና ሌሎችንም ተጨማሪ ለማድረግ መቆየት አያስችለኝም።

ሺን ዩ ፔይ

የስነ-ጽሁፍ ጥበባትን እያከበሩ ሳለ በከተማዪቱ፣ በህዝቡ፣ እና በሌሎች አርቲስቶች፣ መካከል ሚናው የማህበረሰብ ውይይት እና ተሳትፎን ያሳድጋል። የቀድሞ የሲቪክ ገጣሚዎች ጆርዳን ኢማኒ ኪዝ (Jordan Imani Keith) (2019-22)፣ አናስታሺያ-ሬኔ ቶልበርት (Anastacia-Renee Tolbert) (2017-19)፣ እና ክላውዲያ ካስትሮ ሉና (Claudia Castro Luna) (2015-17) ን ይጨምራል።

ሺን ዩ ፔይ ሲያትልን መሠረት ያደረገች ገጣሚ እና የቅርብ ጊዜ (Virga) (Empty Bowl፣ 2021)ን ጨምሮ፣ የ11 መጽሐፍት ደራሲ ናት። እሷ ከሲያትል ከተማ የስነ ጥበባት እና የባህል ቢሮ፣ ለባህል (4Culture) እና ከኦሳም ፋዉንዴሽን (The Awesome Foundation) ሽልማቶች ተቀብላለች። እሷ የ2022 Artist Trust Fellow ተሸላሚ እና በ2014 ለStranger Genius Award in Literature ዝርዝር ዉስጥ እጩ ተሸላሚ በመሆን ቀርባለች። ሺን ዩ ለሬድመንድ ከተማ፣ ከ2015 እስከ 2017 እንደ የባለቅኔ ተሸላሚ ሆና አገልግላለች። የእርሷ ልብ-ወለድ ያልሆኑ ጽሑፎች በAtlas Obscura፣ Tricycle Magazine፣ YES! Magazine፣ NYTimes፣ Zocalo Public Square፣ Seattle Met፣ ParentMap፣ Seattle’s Child፣ International Examiner፣ እና South Seattle Emerald ውስጥ ታይተዋል። የእርሷ ስራ በመላው ዩኤስ/ አሜሪካ፣ በጃፓን፣ በቻይና፣ በታይዋን፣ በእንግሊዝ፣ እና በካናዳ ህትመቶች ውስጥ ታይቷል።

ሺን ዩ የሲያትል NPR ተባባሪ ጣቢያ በሆነው በKUOW የሕዝብ ራዲዮ የእስያዊያን አሜሪካዊያን ታሪኮች ፖድካስት ላይ – የብሉ ሱት (The Blue Suit) ጸሃፊ፣ አስተናጋጅ፣ እና አዘጋጅ ናት። ብሉ ሱት (Blue Suit) በጁላይ 2022 የተጀመረ፣ በአሁኑ ወቅት ለሁለተኛ የዓመት ወቅት በማዘጋጀት ላይ ሆኖ በግንቦት 2023 የስርጭት ፕሮግራም ክፍሎች መልቀቅ ይጀምራል።

በ2023 ከEmpty Bowl Press እና ከBlue Cactus Press አዲስ የግጥም መጽሐፍት መምጣት ይጀምራሉ።

በ2015 የተጀመረው የሲያትል ሲቪክ ገጣሚ ፕሮግራም በ1999 በቀድሞ የሲያትል ከተማ ምክር ቤት አባል ኒክ ሊካታ (Nick Licata) በተቋቋመው የቀድሞ ገጣሚ ስመ-ጥር ታዋቂዎች ፕሮግራም አነሳሽነት ነው። የገጣሚ ስመ-ጥር ታዋቂዎች (Poet Populist program) መርሃ ግብር ዓላማ የስነ-ጽሑፍ ጥበብን፣ እና የዲሞክራሲ፣ ተግባርን መደገፍ እና ለጠቅላላ ሰፊው ከተማ አቀፍ አድማጭ/ ተመልካች የአካባቢውን የስነ-ጽሁፍ ጥበባት ድርጅቶችን ማስተዋወቅ ነበር። የPoet Populist program (ገጣሚ ስመ-ጥር ታዋቂዎች) ፕሮግራም በ2008 ተቋረጠ። የሲቪክ ገጣሚ ፕሮግራም የስነ-ጽሁፍ ጥበባትን እያከበረ ሳለ በህብረተሰቡ እና በአርቲስቶች መካከል የማህበረሰብ ውይይትን እና ተሳትፎን በማጎልበት የገጣሚ ስመ-ጥር ታዋቂዎች ፕሮግራም ትሩፋትን ይቀጥላል።


시애틀 예술 문화국(Seattle Office of Arts & Culture, ARTS)은 Seattle City of Literature와 협력하여 Shin Yu Pai를 차기 2023-2024년 시애틀 시민 시인(Seattle Civic Poet)으로 선정했다고 발표했습니다. Shin Yu Pai는 해당 프로그램 역사상 네 번째 시민 시인입니다.

시애틀 시민 시인은 2년 동안 시애틀의 문학 대사로 활동합니다. 시민 시인으로서 Shin Yu Pai는 시애틀의 풍부하고 다채로운 문학 영역을 위한 문화 대사로 활동하며 시애틀의 다양한 문화 커뮤니티를 대표할 것입니다.

“시민 시인 역할로 섬기게 된 최초의 아시아계 미국인 시인으로서, 저는 시애틀의 다양한 문화 커뮤니티들과 협력하여 우리 시 전역에서 시적 표현을 기념하는 프로젝트를 만들게 되어 기쁩니다. 저는 이 기회가 우리 문학 도시에서 함께 살며 일하는 많은 재능 있는 시인들의 작품들을 더 널리 알리고 끌어올릴 강력한 발판이 될 것으로 생각합니다. 레드몬드시의 전 국민 시인(Poet Laureate)으로서, 저는 시(poetry)를 기반으로 한 공공 예술 프로젝트를 개발하고, 엄선된 공공 프로그램과 공공 장소의 야외 활성화를 통해 시(poetry)를 발전시키려 레드몬드시와 협력했었습니다. 시애틀시와도 동일하게, 또한 더 많은 일을 하기를 고대합니다.”

Shin Yu Pai

이 역할은 문학 예술을 기념하는 동시에 시애틀시, 대중 및 다른 예술가들 사이의 커뮤니티 대화 및 참여를 촉진합니다. 이전 시민 시인으로는 Jordan Imani Keith(2019-22), Anastacia-Renee Tolbert(2017-19) 그리고 Claudia Castro Luna(2015-17)가 있습니다.

Shin Yu Pai는 시애틀을 기반으로 둔 시인이자 가장 최근 출간한 Virga(Empty Bowl, 2021)를 포함한 11권의 책의 저자입니다. 그녀는 시애틀시의 예술 문화국, 4Culture 및 The Awesome Foundation으로부터 상을 받았습니다. 그녀는 2022년 Artist Trust Fellow(예술가 신임상 수상자)이며 2014년 Stranger Genius Award(낯선 천재상)의 문학 부문에서 최종 후보자 명단에 올랐습니다. 2015년부터 2017년까지 Shin Yu는 레드몬드시의 국민 시인(Poet Laureate)을 역임했습니다. 그녀의 논픽션 글은 Atlas Obscura, Tricycle Magazine, YES! Magazine, NYTimes, Zocalo Public Square, Seattle Met, ParentMap, Seattle’s Child, International Examiner, South Seattle Emerald에 수록되었습니다. 그녀의 작품은 미국, 일본, 중국, 대만, 영국 및 캐나다 전역의 간행물에 실렸습니다.

Shin Yu는 시애틀 NPR 제휴 방송국인 KUOW Public Radio에서 아시아계 미국인 이야기를 다루는 팟캐스트인 The Blue Suit의 작가, 진행자 및 프로듀서입니다. The Blue Suit는 2022년 7월에 시작되어 현재 두 번째 시즌을 위해 제작 중이며 2023년 5월에 에피소드를 공개하기 시작할 예정입니다.

2023년에는 Empty Bowl Press와 Blue Cactus Press를 통해 새로운 시집이 출판될 예정입니다.

2015년에 시작된 시애틀 시민 시인 프로그램은 전 시애틀 시의원 Nick Licata가 1999년에 도입한 이전의 Poet Populist(시인 대중주의) 프로그램에서 영감을 받았습니다. Poet Populist 프로그램의 목표는 문학 예술과 민주주의의 실천을 지원하고, 지역 문학 예술 단체를 도시 전체의 일반 대중에게 홍보하는 것이었습니다. Poet Populist 프로그램은 2008년에 중단되었습니다. 시민 시인 프로그램은 문학 예술을 기념하는 동시에 대중과 예술가 간의 커뮤니티 대화와 참여를 촉진함으로써 Poet Populist 프로그램의 유산을 이어갑니다.


Inaanunsyo ng Seattle Office of Arts & Culture (ARTS) sa pakikipagtulungan sa Seattle City of Literature ang pagpili kay Shin Yu Pai bilang papasok na 2023-2024 Seattle Civic Poet. Si Shin Yu Paiay ang ikaapat na Civic Poet sa kasaysayan ng programa.

Ang Seattle Civic Poet ay isang two-year residency at maglilingkod bilang literary ambassador para sa Seattle. Bilang Civic Poet, si Shin Yu Pai ay maglilingkod bilang cultural ambassador para sa mayaman, maraming kulay na literary landscape ng Seattle at kakatawan sa magkakaibang kultural na komunidad ng Seattle.

“Bilang unang Asianong Amerkanong makata (Asian American poet) na maglilingkod bilang Civic Poet, nasasabik akong makipagtulungan sa iba’t ibang kultural na komunidad ng Seattle upang lumikha ng mga proyektong magtatampok ng mga pagpapahayag ng tula sa buong lungsod. Nakikita ko ang pagkakataong ito bilang makapangyarihang plataporma upang palakasin ang gawain ng maraming mahuhusay na makata na naninirahan at nagtutulungan sa ating City of Literature. Bilang dating Poet Laureate ng City of Redmond, nakipagtulungan ako sa lungsod upang bumuo ng mga proyekto ng pampublikong sining na nakabatay sa tula at mas mataas na pagtula sa pamamagitan ng curated public programming at outdoor activation ng mga pampublikong espasyo. Hindi ako makapaghintay na gawin din iyon para sa Seattle, at higit pa.”

Shin Yu Pai

Itinataguyod ng trabahong ito ang pagdidiyalogo ng komunidad at pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Lungsod, publiko, at iba pang mga artista, habang ipinagdiriwang ang sining ng panitikan. Kabilang sa mga nakaraang Civit Poet sina Jordan Imani Keith (2019-22), Anastacia-Renee Tolbert (2017-19), at Claudia Castro Luna (2015-17).

Si Shin Yu Pai ay isang makata na nakabase sa Seattle at may-akda ng 11 na aklat, kabilang ang pinakahuling Virga(Empty Bowl, 2021). Siya ay tumanggap ng mga parangal mula sa City of Seattle’s Office of Arts & Culture, 4Culture, at The Awesome Foundation. Siya ay isang 2022 Artist Trust Fellow at na-shortlist noong 2014 para sa isang Stranger Genius Award sa Literatura. Mula 2015 hanggang 2017, naglingkod si Shin Yu bilang Poet Laureate para sa City of Redmond. Ang kanyang nonfiction writing ay lumabas sa Atlas Obscura, Tricycle Magazine, YES! Magazine, NYTimes, Zocalo Public Square, Seattle Met, ParentMap, Seattle’s Child, International Examiner, at South Seattle Emerald. Ang kanyang mga likha ay lumabas sa mga publikasyon sa buong US, Japan, China, Taiwan, UK, at Canada.

Si Shin Yu ay ang manunulat, host, at producer ng The Blue Suit – isang podcast sa Asian American stories para sa KUOW Public Radio, ang NPR affiliate station ng Seattle. Inilunsad ang Blue Suit noong Hulyo 2022 at kasalukuyang nasa produksyon para sa pangalawang season, na magsisimulang maglabas ng mga episode sa Mayo 2023.

Paparating na ang mga bagong poetry book sa 2023 mula sa Empty Bowl Press at Blue Cactus Press.

Inilunsad noong 2015, ang Seattle Civic Poet program ay ibinatay sa nakaraang Poet Populist program na itinatag noong 1999 ni dating Seattle City Councilmember Nick Licata. Ang layunin ng programang Poet Populist ay suportahan ang pagsasagawa ng literary arts, at demokrasya, at itaguyod ang mga lokal na organisasyon ng literary arts sa pangkalahatang madla sa buong lungsod. Ang programang Poet Populist ay itinigil noong 2008. Ipinagpapatuloy ng Civic Poet program ang legasiya ng programang Poet Populist sa pamamagitan ng pagtataguyod ng diyalogo sa komunidad at pakikipag-ugnayan sa pagitan ng publiko at mga artista habang ipinagdiriwang ang literary arts.